Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2012/02/26 22:16]
legatum
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2014/05/11 13:48]
kevar
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Dávkovanie homeopatických liekov======+====== Dávkovanie homeopatických liekov ======
  
 Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku **veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie**. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky: Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku **veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie**. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:
Riadok 58: Riadok 58:
 V nasledujúcej tabuľke sú navrhnuté orientačné hodnoty vyhodnocovania v závislosti od týchto dvoch kritérií. V nasledujúcej tabuľke sú navrhnuté orientačné hodnoty vyhodnocovania v závislosti od týchto dvoch kritérií.
 Intenzita symptómov je na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená "​symptómy miernej intenzity",​ 3 znamená "​stredne intenzívne alebo stredne bolestivé symptómy",​ 5 znamená "​život ohrozujúce symptómy alebo neznesiteľné bolesti"​. Pokiaľ je pole bez hodnoty, znamená to, že podávanie lieku je nežiadúce a alebo nie je možné odporučiť vhodný časový interval vyhodnocovania. Intenzita symptómov je na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená "​symptómy miernej intenzity",​ 3 znamená "​stredne intenzívne alebo stredne bolestivé symptómy",​ 5 znamená "​život ohrozujúce symptómy alebo neznesiteľné bolesti"​. Pokiaľ je pole bez hodnoty, znamená to, že podávanie lieku je nežiadúce a alebo nie je možné odporučiť vhodný časový interval vyhodnocovania.
 +
 +Interval v tabuľke **neindikuje** časový interval, kedy je možné dávku opakovať, ale čas, kedy je žiadúce symptómy **vyhodnocovať**! Či je vhodné podať ďalšiu dávku závisí od toho, akým smerom sa vyvíja stav (viď text pod tabuľkou).
 +
 +^ Čas trvania symptómov ^Intenzita symptómov^^^^|
 +| |1|2|3|4|5|
 +|menej ako 60 minút|-|-|15 min. -- 6 hod.|5 -- 60 min.|1 -- 5 min.|
 +|1 -- 6 hodín|-|30 min. -- 24 hod.|15 min. -- 12 hod.|10 min. -- 3 hod.|5 -- 15 min.|
 +|6 -- 12 hodín|12 - 24 hod.|1 -- 24 hod.|1 -- 12 hod.|30 min -- 6 hod.|10 -- 30 min.|
 +|12 -- 24 hodín|6 -- 24 hod.|3 -- 24 hod.|1 -- 12 hod.|30 min. -- 12 hod.|10 -- 60 min.|
 +|24 -- 48 hodín|6 -- 24 hod.|3 -- 24 hod.|1 -- 12 hod.|1 -- 12 hod.|30 -- 180 min.|
 +|2 -- 5 dní|6 -- 48 hod.|3 -- 48 hod.|1 -- 24 hod.|1 -- 24 hod.|1 -- 6 hod.|
 +|5 -- 10 dní|12 -- 96 hod.|3 -- 96 hod.|1 -- 96 hod.|1 -- 48 hod.|1 -- 12 hod.|
 +|10 -- 30 dní|1 -- 7 dní|6 hod. -- 7 dní|3 hod. -- 7 dní|3 hod. -- 3 dni|1 -- 24 hod.|
 +|1 -- 3 mesiace|1 -- 15 dní|1 -- 30 dní|6 hod. -- 30 dní|6 hod. -- 15 dní|3 -- 24 hod.|
 +|viac ako 3 mesiace|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 15 dní|6 -- 24 hod.|
 +
 +Ako je možné vidieť z tabuľky, intervaly vyhodnocovania sú nastavené pomerne široko, preto si pri praktickom použití zvolíme hodnotu podľa tendencie, akou sa symptómy alebo ich intenzita menia. Pokiaľ sa menia relatívne rýchlo, prikloníme sa skôr k spodnej hranici intervalu, ak pomaly, tak skôr k hornej hranici intervalu. ​
 +
 +== Príklad 1: ==
 +
 +Akútny chrípkový stav sa vyvinul v priebehu 10 hodín a intenzita symptómov je nižšia ako stredná.V tabuľke dohľadáme hodnotu na priesečníku "6 - 12 hodín"​ pre čas trvania symptómov a "​2"​ pre intenzitu symptómov. Hodnota na priesečníku je "1 - 24 hodín"​. Pokiaľ sú symptómy viac-menej stabilizované,​ zvolíme hodnotu napr. 12 hodín; ak majú tendenciu sa zintenzívňovať,​ zvolíme hodnotu bližšie k spodnej hranici intervalu, teda napr. 6 hodín. Po uplynutí zvoleného časového intervalu po podaní poslednej dávky lieku stav opätovne vyhodnotíme a rozhodneme sa, či podáme ďalšiu dávku alebo nie.
 +
 +== Príklad 2: ==
 +Klient už 6 mesiacov trpí pomalým trávením, ťažobou po jedení a zápchami. Intenzita symptómov je vyššia ako stredná, ale nie život ohrozujúca.V tabuľke dohľadáme hodnotu na priesečníku "viac ako 3 mesiace"​ pre čas trvania symptómov a "​4"​ pre intenzitu symptómov. Hodnota na priesečníku je "1 - 15 dní". Pokiaľ sú symptómy viac-menej stabilizované,​ zvolíme hodnotu napr. 7 dní; ak majú tendenciu sa zintenzívňovať,​ zvolíme hodnotu bližšie k spodnej hranici intervalu, teda napr. 3 dni. Po uplynutí zvoleného časového intervalu po podaní poslednej dávky lieku stav opätovne vyhodnotíme a rozhodneme sa, či podáme ďalšiu dávku alebo nie.
 +==== Okolnosti vylučujúce opakovanie dávky ====
 +
 +Opakovanie dávky je vylúčené,​ ak:
 +
 +  - po podaní poslednej dávky lieku došlo k zhoršeniu charakteru alebo intenzity symptómov a zhoršenie stále pretrváva.
 +  - po podaní poslednej dávky lieku došlo k MIMORIADNE výraznému zlepšeniu charakteru alebo výraznému zmierneniu intenzity symptómov a zlepšovanie stavu stále pretrváva.
 +  - došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj "zmena obrazu"​ chorobného stavu).
 +
 +**Poznámka k bodu 1:** Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. Homeopatické zhoršenie je **spôsobené podaním príliš veľkej dávky** homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne,​ je potrebné len počkať, kým sa organizmus so "​šokom"​ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne,​ je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.
 +
 +Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché,​ no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje **náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv**,​ vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu.
 +
 +**Poznámka k bodu 2:** V prípade mimoriadneho zlepšovania chorobného stavu došlo k optimálnej stimulácii životnej sily organizmu a AKÝKOĽVEK ďalší zásah by mohol liečebný účinok spomaliť alebo zastaviť.
 +
 +**Poznámka k bodu 3:** Pri podstatnej zmene obrazu chorobného stavu je nutné ČAKAŤ, kým sa tento stabilizuje a potom určiť a podať NOVÝ liek, ktorý zodpovedá novému homeopatickému obrazu chorobného stavu.
 +
 +==== Okolnosti vyžadujúce opakovanie dávky ====
 +
 +Dávku je vhodné zopakovať, ak:
 +
 +  - po podaní poslednej dávky lieku došlo v niektorej fáze k zlepšeniu charakteru alebo zmierneniu intenzity symptómov, ale toto zlepšenie sa VEĽMI spomalilo, zastavilo alebo nastalo opätovné zintenzívnenie symptómov (relaps).
 +  - po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov, pričom charakter symptómov je veľmi akútny (napr. veľká bolesť) alebo život ohrozujúci. Ak po uplynutí 5-násobku hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov stále nedošlo k žiadnej zmene, liek je s vysokou pravdepodobnosťou nevhodný a je potrebné určiť a podať nový vhodnejší liek.
 +
 +**Poznámka k bodu 1:** Pri opakovanom podávaní lieku sa usilujeme dosiahnuť optimálne dávkovanie,​ čiže minimálne alebo žiadne homeopatické zhoršenie a stabilné zlepšovanie stavu. To je ľahšie dosiahnuteľné podávaním lieku vo vode, kde je možné **intenzitu účinku** dávky lieku regulovať zmenou objemu dávky, jeho väčším zriedením s vodou a úpravou počtu úderov / potrasení pred užitím. Pri opakovanom užívaní suchej dávky rovnakej potencie existuje vyššie riziko KUMULATÍVNEHO účinku jednotlivých dávok lieku a následného homeopatického zhoršenia.
 +
 +**Poznámka k bodu 2:** Pri veľmi akútnych stavoch opakované podávanie lieku spravidla nevedie k zhoršeniu, keďže stav je už zhoršený prakticky do maximálnej možnej miery. Zvolený liek vhodne opakujeme, aby sme dosiahli dostatočnú stimuláciu životnej sily organizmu. Ak po uplynutí primeranej doby (5-násobok hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov) nedôjde ku žiadúcemu posunu, je potrebné určiť nový vhodnejší liek.
 +
 +==== Okolnosti umožňujúce opakovanie dávky (len pri podávaní vo vode) ====
 +
 +Dávku je možné, po zvážení okolností, zopakovať, ak:
 +
 +  - po podaní poslednej dávky lieku došlo k MIERNEMU AŽ STREDNÉMU zlepšeniu charakteru alebo zmierneniu intenzity symptómov.
 +  - po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov.
 +
 +Za daných okolností je po zvážení okolností opakovanie vhodné len pri podávaní lieku vo vode a pri vhodnom dávkovaní. Cieľom je dosiahnuť stabilné zlepšovaniu stavu bez zbytočných zhoršení.
 +
 +Nízke až stredné potencie (9 CH až 30 CH) je vo všeobecnosti možné bez rizika zhoršenia opakovať častejšie ako vysoké potencie (200 CH a vyššie) alebo veľmi nízke potencie (5 CH, 3 CH a nižšie) alebo nepotencované substancie (tinktúry a pod.).
 +
 +==== Preventívne užívanie lieku ====
 +
 +Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať,​ aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať),​ RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené!
 +
 +<WRAP important >
 +Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť,​ keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať,​ ako napr. rôzne pooperačné,​ poúrazové,​ predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou,​ kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +==== POPISKA DOKUMENTU ====
 +
 +^ Zdroj: | autorský článok |
 +^ Popis: | Dávkovanie homeopatických liekov. |
 +^ Autor: | Bezemek, P. |
 +^ Rok: | 2011 |
 +^ Úpravy: | pravopis; odkazy; formátovanie |
 +^ Atribúcia: | Legatum Homeopathicum |
 +^ Licencia: | Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. |
 +
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.txt · Posledná úprava: 2014/05/11 13:48 od kevar